سرنوشت اعلامیه حقوق بشر در دو نظام مافیائی سلطنتی و روحانیت