حاکمیت دموکراسی بر اصل جمهوریت تنها تضمین منافع ملی است.