سرنگونی حق مسلم دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم، و آزادی حق مسلم مردم ایران است.