نقش سپاه پاسداران در بقا و تحمیل دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم از بیان مهدی خلجی و سازگارا

http://youtu.be/KEjuglFP1rc