تز اسلام منهای آخوند در سی و هفتمین سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید دکتر شریعتی