نگاهی به عملیات فروغ جاویدان در بیست وششمین سالگرد آن