کودتای 28 مرداد بیانگر ضدیت تاریخی سلطنت با حاکمیت ملی است