هدف “ملی /مذهبی ها در پیروی و حمایت از خاتمی و رفسنجانی و اینک روحانی چیست؟