دموکراتیزه شدن حاکمیت سیاسی پاسخ علمی به بنیاد گرائی و تروریسم