دین ستیزی تحت نام جدائی دین از سیاست یا دولت در تضاد با سازماندهی دموکراسی است.