فرهنگ اصیل ایرانی آزادی خواهی و نمایندگانش آزادیخواهان هستند