گزارش غلط و ارتجاعی از دین توسط روحانیت و از ملیت توسط سلطنت