زن ستیزی ماهیت استراتژیک دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم است.