طرح جدائی دین از دولت یا سیاست نقض حق حاکمیت مرام اکثریت است