اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 مقدمه کودتای خمینی و شرکاء بر علیه اهداف و آرمان انقلاب اسلامی 57 بود.