رژیم خود را بازسازی می کند و مردم و اپوزیسیون هم خسارت این سازش ها و نرمش ها را می پردازند