اصل 110 در قانون اساسی موسوم به ولایت مطلقه فقیه ناقض تمام عیار جمهوریت و اسلامیت است