شصت و ششمین سالگرد حقوق بشر و محروم بودن مردم ایران از این حقوق