پناهندگان ایرانی دو پاسه مشکلی با استبداد حاکم ندارند.