ارزشهای دموکراسی باید تبدیل به وجدان ملی شود ، تا قادر به سازماندهی سرنگونی گردد