سازمان ملل برای دفاع جدی از حقوق بشر، باید حکومتها را با دخالت مستقیم دموکراتیزه کند.

2015-04-23 ، اطلاعیه ها