نفی ستم و استثمار طبقه کارگر نیز، در گرو حاکمیت دموکراسی است.

2015-04-30 ، اطلاعیه ها