قیام 30 برای ممانعت از کودتا باید منجر حذف سلطنت از حاکمیت می شد.

2015-07-22 ، اطلاعیه ها