قطعنامه 2231 لغو تحریم دیکتاتوری آخوندیسم و تقویت آن بر علیه مردم

2015-07-24 ، اطلاعیه ها