پیام مرگ مظلومانه کودک سوری، برای ساقط کردن دیکتاتورهای منطقه با اقدام بین المللی باید ساقط شوند.

2015-09-06 ، اطلاعیه ها