کشتار 17 شهریور 1357 ماهیت ضد آزادی رژیم کودتاچی پهلوی را به نمایش تاریخ گذاشت.

2015-09-08 ، اطلاعیه ها