آلترناتیو استبداد آزادی است، بنابراین باندهای ولایت مطلقه و میراثخوران سلطنتی دشمنان آزادی هستند و نه در پی آزادی

استبداد سیاسی در تاریخ مدرن دو نماینده بیشتر ندارد. سلطنت و روحانیت. بنابراین آلترناتیو مطلوب آزادی خواهانی هستند که بر اساس اصل جمهوریت به دنبال استقرار دموکراسی در ایران زمین هستند

Continue reading