آلترناتیو استبداد آزادی است، بنابراین باندهای ولایت مطلقه و میراثخوران سلطنتی دشمنان آزادی هستند و نه در پی آزادی

2015-09-08 ، اطلاعیه ها