بنیادهای اسلام بیعت و شورا است ونه تروریسم و خشونت و اعلام جنگ با دیگران

2015-09-14 ، اطلاعیه ها