حاکمیت استبدادی ولایت مطلقه آخوندیسم ،و تأثیر آن در جریانهای تجزیه طلب

2015-09-14 ، اطلاعیه ها