شهادت شاهرخ زمانی فعال سیاسی گواهی است بر آدمخوار بودن ماهیت همه باندهای دیکتاتوری آخوندیسم

2015-09-14 ، اطلاعیه ها