انتخابات یک ابزار دموکراسی است و در استبداد ولایت مطلقه انتخابی وجود ندارد

2015-12-21 ، اطلاعیه ها