آگاهی و خود آگاهی باید منجر به عمل شود در غیر این صورت ذهنیت محض خواهد بود.

2015-12-21 ، اطلاعیه ها