انتصابات فرمایشی و نمایشی دیکتاتوری آخوندیسم باید تبدیل به یک قیام بر علیه این مافیا شود.

2016-02-23 ، اطلاعیه ها