نتایج حاصل از انتصابات فرمایشی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2016-03-04 ، اطلاعیه ها