نیروی نامحسوس آخوند حسن روحانی همان تداوم سرکوب و سانسور است.

2016-04-28 ، اطلاعیه ها