جنبشهای مردمی باید از حمایت ارتش در مقابله با سپاه و بسیج برخوردار شوند.

2016-04-15 ، اطلاعیه ها