در شصت و هشتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مردم ایران محروم از همه مواد آن هستند.

2016-12-10 ، اطلاعیه ها