باندهای مختلف دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم حزب و سازمان سیاسی نیستند.

2017-01-04 ، اطلاعیه ها