فرجام برجام رژیم ساخته و اینک نوبت برجام دموکراسی خواهی مردم است.

2018-05-09 ، اطلاعیه ها