تعیین ارزش پول ملی بر اساس عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین دموکراسی است

2018-05-16 ، اطلاعیه ها