برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

شفع و وتر همان قانون ترکیب و تجزیه است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معانی آیات قرآن در گذر زمان با تلاش بی وقفه اسلام شناسان مبارز و جویای عدل و آزادی از بند سانسور منافقین حوزه ای و قدرت پرستان فرعونی آزاد گشته و پیام واقعی نهفته در آن بر ملا میگردد. زمانیکه خدا با دمیدن روح خویش در انسان یعنی عطای اراده او را اشرف مخلوقاتش خطاب میکند، و از همه فرشتگان میخواهد که برای او سجده کنند، شیطان به عنوان اولین نژاد پرست از امر خدا امتناع میکند.


خداوند که اراده مطلق است بارقه ای از آن را به انسان عطا میکند تا او بتواند با تبدیل قوه خود به اراده ازاد مسیر تکامل تا بی نهایت را بپیماید. و برای حرکت در این راه او را از بازیچه شیطان شدن بر حذر میدارد و سفسطه های او را در مراحل محتلف یاد آور میشود. انسان از حماء مسنون یعنی لجن بد بو خلق شده و سپس با تفویض اراده خدا گونه به او مقام خلیفه که بر خلاف تعبیر ها و تفسیر های رایج “خلیفه خدا” جانشین موجودات قبل از خود میشود با استعداد های جدید و اراده ای که شبه خدائی است در ترکیب و تجزیه ماده و آفرینش .


در این رابطه بهتر است به گفتاری از معلم شهید دکتر علی شریعتی در مجموعه آثار انسان مراجعه کنیم.{ بارزترین شاخصه انسان “خود آگاهی” است .حیات و حرکت او تنها تابع کور و جبری عوامل و قوانین زیست شناسی {بیولوژیک} و غرایز طبیعی که در ساختمان خلقی اش نهاده شده و با فطرتش سرشته شده نیست.در مسیر تکاملی اش به میزانی که اگاهی اش رشد میکند، نیروی انتخاب ،استخدام و آفرینندگی در او قوی میشود، و در نتیجه بر نیروهای طبیعت که بر او حکومت میکنند، و نیروهای فطرت که او را می سازند ،چیره میگردد.


بنابر این انسان بر خلاف معنی اصطلاحی آن در علم که بر هر بی شاخ و دمی که پیشانی و کف دستش مو نداشته باشد و راست راست راه برود اطلاق میگردد ، به بشری گفته میشود که آگاهی در او اراده ای پدید آورده است که به وی ” آزادی ” میبخشد و آزادی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیت که جهان و جان را میافریند و به حرکت میاورد و به نظم میکشد و اداره میکند. م.ج اثار 24 انسان ص.

19

این موجود خود آگاه از طریق ترکیب اراده خداوندی با ماده حاصل میگردد و به همین خاطر مسئولیت ساختن خویش و جامعه اش را به عهده میگیرد. شفاعتی که در فقه آخوندیسم به تبعیت از عملکرد قدرتهای استبدادی به بازاری برای خرید و فروش ثواب و گناه تبدیل شده و از معنای واقعی و قرآنی اش تهی شده است در جهارچوب این بینش علمی به خوبی قابل فهم میباشد.

در عرصه حیات موجودیت هر موجودی و ادامه حیاتش از طریق همین قانون شفع یعنی ترکیب و وتر یا تجزیه صورت میگیرد. این قانون با اراده مطلق الهی عمل میکند، و با مدیریت آن اراده مطلق رهبری میشود. زمانیکه انشتین معروف در آزمایشات خود از عملکرد این ترکیب و تجزیه حیران ماند رو به سوی اسمان ستاره باران کرد و گفت این جهان بی هدف نیست، و حیرت خویش را نتوانست مخفی کند حیات در تمامی حوزه های عالی و پست خود از همین قانون ترکیب و تجزیه به وجود میاید و کهولت یکی از نتایج این قانونمندی است.

همانطور که کلمات در تحت اراده شاعران به انواع شعر تبدیل میشود و آهن تحت اراده علمی اش به انواع ماشین . و این اراده با دست آوردهای جدید بشر علاوه بر زمین در پی تسخیر فضاست، و دست آوردهای علمی بسیاری از مقولات مبهم را پاسخ داده است.

اما بهشت فروشان دیر نشین و کاسبان حوزه ای آنها در دنیای مسلمانان با عوام زده کردن دین برای ارتزاق و سروری خویش توده های مخاطب رسولان الهی را از کتاب وحی گریزان و طعمه ماتریالیسم فلسفی و سیاسی کرده اند. در حیات مادی و انسانی تمامی مراحل از ابتدائی ترین صورت آن تا اوج رشد و تکاملش با پشتوانه همین قانون صورت میگیرد. معلمان در آموزش دانش اموزان شفیع آنان هستند چنانکه طبیبان در معالجه مریضان خویش.

اما اگر دانش آموز از تعلیم درس مورد نظر غفلت نمود ، و یا مریضی از عمل به نسخه های پزشک پرهیز کرد هیچکدام با شفاعت لفظی به مقصود خویش نائل نخواهند شد.معلم شهید دکتر شریعتی در م.ج آثار 24 {انسان} شفاعت را بدینگونه توضیح میدهد.

شفاعت جفت و جور شدن با کسی است. شفاعت علی یا فاطمه را خواستن یعنی در زندگی که هر گروهی دنباله رو کسی است و تیپی را تیپ ایده ال خویش گرفته و در تلاش آن است تا خود را با او جور کند تو از میانه این زنها و مردها که در طول زمان و پهنه زمین نمونه ، مراد، الگو و امام جمعی شده اند، تو زن و مرد در جستجوی آنی که خود را با فاطمه و یا علی جور کنی ، همدم و همساز او گردی، خود را در تمام ابعاد وجودیت ، در آرمانت ، و عملت در جبهه گیری و جهت و در طریق رفتنت و در کیفیت شدنت و در موضع بودنت با او یار شوی با او که طاق است و با خود که تنهائی یک زوج انسانی را تشکیل دهی . ص 162


در سوره طه قرآن مجید آیه 108 خداوند میفرماید در آن روز شفاعت به کسی سود نبخشد مگر کسی را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. در این ایه اذن که همان قوانین خداوند است بسیاری به اجازه دادن ترجمه و تعبیر کرده اند ، در صورتیکه اینگونه سوء فهم ها محضر باری تعالی را هم به قدرتمداران این زمان تعبیر کرده و لاجرم واسطه را هم از پیامبران و اولیاء ، که در آن روز پیش خدا ریش سفیدی کنند !!!


به تعبیر درست آقای عبدالعلی بازرگان، معلم در آموزش قبل از امتحان شفیع دانش آموز است نه شفیع او در روز آزمون ، اما ساده نگرها و آنانیکه تخت فرمانروائی خود را بر این بینش عوام بنا نهاده اند، از پذیرش حقیقت شفاعت یعنی عمل به قانون سرباز میزنند. امروز با پیشرفت علم و منسوخ شدن دعویهای سیاسی و فلسفی مکاتب ماتریالیستی قدیم و جدید مفاهیم قرآن بیشتر روشن میگردد و کسانیکه مسلح به اندیشه های علمی هستند در تمامی حوزه های علم به هدفداری جهان و قانونمندی آن اعتراف میکنند.


ترکیب و تجزیه ماده تحت اراده مطلق خدا جهان هستی را خلق و رهبری میکند و تحت اراده علمی انسان منجر به پیشرفت های بسیاری در حوزه های مختلف گردیده است.سیم های یک ستار تحت اراده ذوقی یک نوازنده از طریق انگشتانش نواهای گوناگونی را از خود منتشر میکند.وتکنیک محصول همین ترکیب و تجزیه است که در تحت اراده علمی زمان منجر به رشد صنعتی در اقصی نقاط جهان گردیده است.


با نگاهی منطقی به آیات قرآن که در آنها شفاعت به کار گرفته شده ، میتوان پیام او را به تعبیر درست معلم شهید در قانونمندی های هستی دریافت که هرکسی آخرت یعنی زندگی دائمی خویش را با عمل خود در این دنیا میسازد با اضعاف مضاعفی که خداوند بر هرعمل و نیت صالحی عنایت میکند.من جاء بالحسنته فله عشر امثالها ومن جاء بالسیته فلا تجزی اللا مثلها و هم لایظلمون.


آن کس که کار نیکی انجام دهد برای اوست ده برابر آن و آن کس که زشتی آورد کیفر نشود جز همانند آن و به آنها ستم نمیشود. سوره انعام آیه 160. در نگاه و فلسفه قرآن شفاعت همان استمداد و بهره گیری از کلیه امکانات مادی و معنوی برای انجام عمل صالح است. پیامبران و امامان در این مسیر شفیع هستند به مانند معلم در هر دوره ای از تحصیل، نمیتوان با منبع قرار دادن احادیث و روایات جعلی دشمن ساخته و دوست نادان پرداخته ، بدون عمل صالح و با ارتکاب به هر منکری منتظر بهشتی شد که با عمل بهشتی در این دنیا ساخته میشود.


و در سوره انبیاء آیه 28 خداوند میفرماید. {یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون} میداند آنچه پیش روی ایشان و آنچه پشت سر ایشان است و شفاعت نکنند جز برای آنان که خدا از آنها خشنود است و ایشان از او خشیت دارند. این آیه و آیات دیگر قرآن به وضوح شفاعت را همان روش و بینش پیامیبران و صالحان میدانند که نقش آموزش و پرورش انسان را در حیات مادی و معنوی این دنیا دارند.


اگر کسانی از این مربی های اسوه، درس زندگی انسانی را فرا نگرفت بنا بر این آنها شفیع او نبوده و نباید درس نخوانده منتظر قبولی در آزمون شد . و به تبعیت از نظامهای مافیائی که در جهان ما است امام و پیامبران را معلمانی تلقی کرد که از طریق نذر و اسغاثه میتوان قبولی گرفت و شاگرد ممتاز سال هم شد!!


فقه ضد قرآنی آخوندیسم در طول سالیان حاکمیت های استبدادی با سانسور قرآن و جعل حدیث و روایت توهماتی را به عنوان دین در میان مردم دامن زده است که کاملا در تناقض با بدیهیات کتاب وحی و اسوهای انسانی اش به عنوان رسول و امام میباشد.با گذر از دامهای ارتجاع آخوندی و استعمار مسلمانان جویای آزادی و عدالت بایستی قرآن را در متد رسول و خاندانش فرا گیرند و با روشنگری و مبارزه نظام سیاسی دموکراتیک را در جوامع خود بر اساس محکمات قرآن سازماندهی کنند. نظام بیعت و شورا برای استقرار قسط در جامعه انسانی هدف استراتژیک رسولان الهی بوده است و امروز جامعه ما با خلاصی از مافیای آخوندیسم میتواند نخستین جامعه مسلمان در دستیابی به این هدف مبارک باشد.

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی نابود باد نظام مافیائی – تروریستی آخوندیسم

نهضت تشیع علوی …. اسفند 1387 برابر با مارس 2009