مردم تحت ستم ایران در یک جنگ نابرابر با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2019-11-27 ، اطلاعیه ها