کارمندان و کارگران شرکت نفت می توانند نقش تعیین کننده در سرنگونی استبداد آخوندیسم داشته باشند

2021-06-24 ، اطلاعیه ها