پیروزی در 30 تیر باعث غفلت از طرح کودتا در 28 مرداد میگردد.

2021-06-29 ، اطلاعیه ها