سازش اروپا با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم برای تحویل دادن تروریست ها ضد اعلامیه جهانی حقوق بشر است

2022-07-21 ، اطلاعیه ها