Press enter to see results or esc to cancel.

افشای اطلاعاتی های رژيم و دروغ و ريا و مذهب خمينی چی ها

نشست مدیریتها و معاونین اطلاعاتی کل کشور- نشست کوثر- 78


نشست مدیریتها و معاونین اطلاعاتی کل کشور برای چاره جویی با قیام مردم در سال 78 (صوتی) نکات مهم قبل از گوش دادن:

1- توجه به شیوه های برخورد رژیم در رابطه با مردم

2- انتقال این فایل صوتی به داخل ایران از هر طریق ممکن

3- توجه داشته باشیم که اقشای این نوار قبل از هر چیز نشاندهنده ضعف کل نظام از یک طرف و توانمندی و جلو بودن مردم از طرف دیگر است.


لطفا قبل از گوش دادن آن را دانلود کنید. لینک نشست کوثر