برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

حلقه ای دیگر از دجالیت رژیم سرکوبگر آخوندیسم از طریق قاضی القضاتش در عراق

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان مبارز ، مردم به جان آمده از ستم و سرکوب رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم، رژیم ولایت بعد از رویاروئی با جنبش سبز و خواستهای عادلانه آن، و محکومیتهای بین المللی در سرکوب این خواستهای به حق مردم، اینک در پی حل معضل خویش از طریق تچاوز به حریم پناهندگان سیاسی در عراق است. عمال این رژیم که سالیان در خدمت ارگانهای اطلاعاتی و سرکوبگر آن در ارتکاب به هر جنایت و خیانتی خبره شده اند، این بار در عراق با صدور حکمی از طریق قاضی القضات متعهد به آخوندیسم در پی محاکمه مجاهدین خلق بر آمده است. از اشتباهات عمدی دولتین متفق در سرنگونی صدام حسین، ندیدین نیروی سرسپرده به رژیم ولایت مطلقه بود که به عنوان اپوزیسیون در خدمت رژیم خمینی قرار داشت. بر هر ناظر بیطرف مسلم بود که رژیم آزادی کش و تروریست پرور خمینی، با سرنگونی صدام حسین عراق را نیز به میدان مانور دیگری برای خود تبدیل خواهد کرد. و در این میان اولین هدف او اپوزیسیونی خواهد بود که در مبارزه با او حداکثر توانائی را دارد. هرچند بر مجاهدین و هر نیروی دیگر که برای دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی مبارزه میکند، واضح است که لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی چندان علاقه ای به استقرار نظام سیاسی ملی و دموکراتیک در کشورهای صاحب نفت و بازار ندارند. وبه همین خاطر همیشه شخصیتها و نیروهای سیاسی چون مصدق و امثالهم همراه با کودتاچیان مورد غضب و قهر و سانسور آنها نیز بوده اند.اما با پایان جنگ سرد و عصر آگاهی مردمان و تبدیل شدن شعار عدالت و آزادی به یک خواست ملی – بین المللی در جهان تحت سلطه] مستبدین از هر سنخ و با هر نوع دعوی باید به خواست ملتها تسلیم شده ، و آماده پاسخگوی به اعمال ضد انسانی خود باشند. امروز حکومت ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم در مقابله با خواستهای مردم در جنبشهای ملی آنها، علاوه بر سرکوب و سانسور در داخل به دنبال سازش و توطئه در خارج است. سرنگونی صدام حسین بهترین بستر مانور و اعمال هزمونی را برای او در عراق فراهم آورده است. و به همین خاطر با گسیل باندهای تروریست خود و از طریق مهره های دست بوسش در حاکمیت عراق، میخواهد مجاهدین را به عنوان یک مانع بزرگ از سر راه بردارد. حمله به اشرف و شهادت و اسارت عده ای از مجاهدین و زخمی شدن تعدادی دیگر پروسه ای از این سناریو ضد انسانی ولایت مطلقه آخوندیسم است. و چنانچه جهان مفتخر به آزادی و حامی حقوق بشر مانع از پیشروی مافیای آخوندیسم نگردد، بدون شک این افعی برآمده از قعر تاریخ با دریافت هر امتیاز و نواله ای حرص و آزش فزونتر گردیده، و به دنبال سهم بیشتری است. مجاهدین از مقطع آغازین حیات ننگین این رژیم به طور مکرر بر خواست حداقل و عادلانه ای تأکید داشته اند، و آن جز برگزاری یک رفراندوم یا انتخابات آزاد تحت نظر نهادهای بین المللی نبوده است. آنها به همراه بخشی دیگری از اپوزیسیون برای تحقق این هدف ..مجبور به جلای وطن شده و مجبور به زندگی در عراق و یا جاهای دیگر گردیدیند…. زندگی آنها در عراق به عنوان پناهدنده سیاسی تحت نظارت نهادهای بین المللی بوده است و حتی با اشغال عراق توسط آمریکا بازپرسی شده و از اتهامهای رژیم ساخته تبرئه شده اند. و بارها خودشان بر این امر تأکید کرده اند که حاضرند همراه با رهبران آخوندیسم در یک دادگاه بیطرف و با حضور ناظرین حقوق بشری بازپرسی شوند. اما رژیم و باندهای او در عراق به خوبی میدانند که در یک دادگاه بین المللی چه کسانی بازنده خواهند شد و به همین خاطر از آن به شدت پرهیز دارند. مافیای آخوندیسم و همپالگیهایش در عراق با شناختی که از مجاهدین دارند و با اشراف به دجالیت خودشان هیچگاه حاضر نخواهند شد در یک مصاف علنی و بین المللی حاضر شوند. بر اساس تجربه مستمر تاریخ خود و دیگران باید مردم ایران در داخل و خارج به این حقیقت اشراف داشته باشند که چنانچه برای رهائی سرنوشت خود از دست عمال ارتجاع و استعمار در موقیتهای تعیین کننده قیام به انجام آن نکنند، دشمن در داخل و خارج پرده های دیگری از خیانت و جنایت را به نمایش خواهد گذاشت. آن روزی که مجاهد نشریه فروش را چماقداران ولایت مغز میشکافت اگر وجدان ملی پاسخ لازم را میداد بدون شک آخوندیسم امکان دست درازی بیشتر به حقوق مردم پیدا نمیکرد.

سلام بر شهیدان را ه آزادی نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

زنده باد دموکراسی توحیدی آلترناتیو ایران آزاد و آباد

نهضت تشیع علوی —- تیرماه 1389 برابر با جولای 2010