برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

تهاجم سبعانه مزدوران عراقی ولایت مطلقه به قرارگاه اشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

تهاجم سبعانه مزدوران عراقی ولایت مطلقه به قرارگاه اشرف

هموطنان آگاه و جویای آزادی و عدالت، مقر سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف مدتهاست که با سقوط رژیم سابق عرصه تاخت و تاز مزدوران عراقی آخوندیسم با همکاری و همراهی وزارت اطلاعات رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه وافع شده است. دنیای اهل معامله و سازش و کرنش نیز بر تعهدات خود بر اساس میثاقهای بین المللی در بازی منافع و مصالح چندان پایبند نیست. و همین سازشها و سکوت هاست که مجاهد خلع سلاح شده و در محاصره را، مدتهاست مورد انواع تجاوزها قرار داده است. آمریکا و متحدینش با اشغال عراق بر این امر آگاهی داشتند که ، مزدوران ولایت مطلقه در پی تدارک یک رژیم کپی شده ولایت مطلقه حاکم بر ایران، در عراق هستند. اما همه این آگاهی ها بر نیات شوم رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم ، مانع از آن نشد که بر حق طبیعی فعالین سیاسی ساکن در اشرف احترام گذاشته، و برای تأمین و تضمین این حقوق امکانات لازم را در اختیار آنان گذارند. حمایت وکلای مترقی و پارلمانترهای اروپائی و آمریکائی از این حقوق هنوز به تضمین و تأئید این حقوق با ضمانتهای لازم عملی منجر نشده است. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم با آگاهی بر این مسامحه و مصالحه، اشرف را در طی این سالیان مورد تجاوز شریرانه قرار داده و با تهاجمهای سبعانه تعدادی از مجاهدین را شهید و عده ای را نیز زخمی کرده است. اگر اخراج مجاهدین از فرانسه را نقطه آغاز این سازش ننگین ندانیم، قرار گرقتن نام سازمان مجاهدین در لیست اروپا و آمریکا حکایت از یک سازش و عقب نشینی، در مقابل تهاجم مافیائی ولایت مطلقه آخوندیسم در صدور بنیادگرائی، با خود داشت. حکومتهای وقت اروپا و آمریکا در پی آن بودند که با رشوه دادن به این رژیم آنهم از کیسه مردم ایران قادر به کنترل آن خواهند بود. اما با گذشت سالیان شاهد بوده ایم که هر رشوه دیپلماتیک به این رژیم و سکوت در قبال سیاستهای سرکوبگرانه و تروریستی آن، او را در تدارک برنامه های بنیادگرائی و تروریستی اش گستاخ تر از پیش میگرداند. قرارگاه اشرف در تمامی نشستهای آشکار و پنهان از موردهای استراتژیک این سازشها و کرنشها در مقابل مافیای ولایت مطلقه بوده است. با تصرف حاکمیت عراق از سوی کسانیکه که آستان بوس ولایت مطلقه بودند، مجاهدین به اولین هدف و طعمه رژیم تبدیل شدند. نهضت تشیع علوی در اطلاعیه های قبلی خود با حمایت از حقوق مجاهدین ساکن اشرف، به تکرار بر این حقیقت تأکید کرده است که با بقای رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم، بحران عراق نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه بر ابعاد این بحران بیش از پیش افزوده خواهد شد.چونکه رژیم ولایت مطلقه با رد صلح و ادامه جنگ خواهان صدور ولایت مطلقه آخوندیسم به عراق، بلکه تمامی کشورهای مسلمان بود. امروز که بزرگترین مانع این صدور بنیادگرائی ضد اسلامی در قرار گاه اشرف در تیررس توطئه های او قرار گرفته، با شتاب فراوان خواهان نابودی آن بوسیله مالکی شده است. اگر دولت حاکم بر عراق مدعی است که به قانون و میثاقهای بین المللی به عنوان یک عضو جامعه بین المللی متعهد است، تهاجم و کشتار مجاهدین اشرف نقض صریح این تعهد می باشد. مردم ایران به عنوان همسایه اعتقادی و جغراقیائی عراق ، هرگونه همراهی و همیاری با رژیم ولایت مطلقه را در کشتار فرزندانشان فراموش نخواهند کرد. و امروز جامعه جهانی نیز همراه با مردم ایران، به این تضییع حقوق بدیهی مجاهدین ساکن در اشرف نیز معترض هستند. همه این اعتراضات باید دولت عراق و به خصوص مالکی را به سر عقل آورد که بیش از این به اجرای اوامر ولایت مطلقه آخوندیسم گردن نگذارد. ما از مجامع بین المللی و دولتهای وفادار به پرنسیپهای دموکراسی می خواهیم که به نقض مستمر بدیهی ترین حقوق انسان توسط عمال ولایت فقیه در اشرف پایان داده، و حفاظت از مجاهدین خلع سلاح شده را به نیروهای سازمان ملل واگذار کنند.

نابود باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم پیش به سوی استقرار دموکراس توحیدی در ایران زمین

نهضت تشیع علوی — 17 دی ماه 1389 برابر با 6 ژانویه 2011