برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

چگونه میتوان از حمله نظامی به ایران مانع شد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه میتوان از حمله نظامی به ایران مانع شد؟

هر آن فرمانروائی که مردی را به منصبی بگمارد،در حالی که خود بداند،در قلمرو حکومتش کسی دیگری هست که صلاحیتش برای احراز آن منصب بیشتر است،چنین فرمانروائی مرتکب معصیت بر ضد خدا و همه مسلمین شده است. ( رسول اکرم (ص)

هموطنان آزادیخواه و جوینده عدالت و آزادی در ایران تحت سلطه ولایت مطلقه آخوندیسم، حکومت ضد قانون و راهزن رژیم ولایت از مقطع غصب حاکمیت مردم، با توسل به سرکوب و سانسور در داخل و باج دهی و باجگیری در خارج ، ادامه حیات ننگین خود را در قدرت میسر کرده است. جنگ ایران و عراق که بعد از بازپس گیری خرمشهر و آمادگی عراق برای پرداخت خسارت، میتوانست به یک صلح پایدار در میان دوملت مسلمان تبدیل شود، با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان و فتح قدس از طریق کربلا به مدت 8 سال ادامه یافت. در این جنگ رژیم ولایت مطلقه، ثروت مردم را به باندهای مافیائی خود اختصاص داد، و فرزندان مبارز و آزادیخواه آنان را نیز بعد از شکنجه های طولانی روانه قبرستانهای گمنام کرد. خمینی به عنوان بنیانگذار اصل ولایت مطلقه آخوندیسم، تنها قرائتی از دین را قبول داشت که در چهرچوب منافع حاکمیت بلامنازع او شرکاء باشد. نیروهای چون نهضت آزادی و جبهه ملی و مجاهدین و نیروهای حامی تز اسلام منهای آخوند معلم شهید دکتر علی شریعتی، اسلام را مناسب ترین بستر رشد و توسعه دموکرای دانسته و به همین خاطر با اصل ولایت مطلقه تضاد ایدئولوژیک داشتند.هرکدام از این نیروها در مرحله ای از حیات این رژیم دچار دستگاه چماق و سانسور او شده، و بسیاری از آنها از صحنه حذف شدند. با نوشیدن زهر شکست رهبر نظام انتقام شکست خود در جنگ طلبی را از زندانیانی گرفت که بعد از سالیان تحمل شکنجه و زندان منتظر آزادی بودند. رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم از یک سو مدعی فتح قدس از طریق کربلا بود، و از سوی دیگر قراردادهای پنهانی با آمریکا و اسرائیل امضا میکرد. تناقض ذاتی رژیم در جنگ جناحهای مافیائی اش، بارها او را در تیررس مردم قرار داده است، اما حمایتهای بین المللی توسط دلالهای کارکشته، و توانائی اش در سرکوب و سانسور، او را از فروپاشی مانع شده است. رژیم ولایت بعد از مرگ خمینی به عنوان بنیانگذار دچار چالشهای بسیار در عرصه رهبری شده است، که مهمترین آن حبس و حذف مرحوم منتظری بود. خامنه ای بعد از این حذف خود را به جایگاه قائم مقامی خمینی رساند، و با مرگ او این جایگاه را اشغال کرد. اینک خامنه ای به سرداری احمدی نژاد همان خط خمینی را در منقبض کردن رژیم ولایت مطلقه ادامه میدهد. قیامهای مردم مسلمان خاورمیانه بر علیه رژیمهای مستبد نفت فروش،و سرنگونی تعدادی از آنها با حمایت بین المللی، رژیم ولایت را دچار ترس مضاعف کرده است. قیام نسل سبز در تداوم مقاومت نسل انقلاب، این ترس و سراسیمگی را بیش از پیش برملا کرده، بطوریکه خامنه ای مستقیما دستور کشتار قیام کنندگان سبز و قرنطینه کردن رهبران آن را صادر نمود. دیکتاتورهای نفت فروش یکی پس از دیگری توسط مردم و با حمایت بین المللی از قدرت ساقط میشوند، و ترس رژیم ولایت از این شعله سرکش از تریبونهای مختلف آن بیان میشود. رژیمی که با توجه به این مجموعه دارای هیچگونه مشروعیت و پایگاه مردمی نیست، بدون شک در یک انتخابات و یا رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی از قدرت عزل خواهد شد، و برای پاسخگوئی به جنایتها و خیانتهای خود در پشت میز محاکمه قرار خواهد گرفت. بنابراین سران مافیای حاکم برای گریز از این سرنوشت محتوم حتی حاضرند ایران در یک جنگ خارجی نابود شود، تا آنها با این سرنوشت محتوم مواجه نگردند. سازمانهای بین المللی و اتحادیه اروپا و آمریکا بایستی طرح رفراندوم با نظارت جامعه بین المللی را بر روی میز گذاشته، و در یک مدت کوتاه رسمأ رژیم را به انجام آن فرا خواند.اگر رژیم ولایت در مقابل این طرح تسلیم مردم ایران و جامعه جهانی نگردد، آنگاه گزینه نظامی در حمایت از مردم ایران و نه برای از بین بردن راکتورهای هسته ای ، مطرح و تا تسلیم ولایت مطلقه به کار گرفته شود. ما از مقطع دبیرکلی کوفی عنان در اطلاعیه ها و نامه های متعدد، از سازمان ملل و دولتهای جهانی خواسته ایم که گزینه سیاسی برگزاری رفراندوم و یا انتخابات آزاد را در رابطه با سرنوشت مردم ایران به عنوان بهترین و کارآترین شیوه، به این رژیم تحمیل کنند. این شیوه دارای پتانسیلی میباشد، که قادر به تدارک یک حاکمیت ملی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است. با استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک آنهم در کشور استراتژیک خاورمیانه یعنی ایران، تمامی جریانهای خشونت طلب در حاکمیت و اپوزیسیون، شانس هرگونه ماجراجوئی را در یک فضای آزاد از دست خواهند داد. زمانیکه حاکمیت مستبد و خشونت گستر همراه با جریانهای همجنس خود در اپوزیسیون مواجه با انتخاب آزاد مردم شدند، ناچارند یا بدان تن دهند و یا اینکه خودکشی سیاسی – عقیدتی کنند. جریانهای به اصطلاح ضد امپریالیست و مدافع طبقه کارگری که هنوز در جامعه کارگری ایران به وجود نیامده، ناکامی خود در شعارهای ضد امپریالیستی را ، از طریق همراهی و همگامی با مافیای ولایت مطلقه پیش می برند. آنها از یکسو برای سانسور کردن جنبشهای دینی مخالف استبداد ولایت مطلقه، دین را افیون توده مینامند و از سوی دیگر، خط ضد امپریالیستی خمینی را کارآترین شیوه در مبارزه با امپرالیسم میدانند.!! زمانیکه جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی، در مقابله با اردوی ولایت، دچار رگبار گلوله وو شکنجه و تجاوز در زندان میشود، اینان به کارنامه نخست وزیری موسوی و ریاست مجلس کروبی پرداخته و از کشتار 67 میگویند، و زمانیکه حکومت ولایت با یک التیماتوم بین المللی مواجه میشود، از خط ضد امپریالیستی خمینی و الزامات آن در اتحاد نیروهای ضد امپریالیست در پیرامون خامنه ای و احمدی نژاد. !! اما فراموش میکنند که جنبش سبز تحت رهبری موسوی و کروبی هم میتواند پروستروکای ایران باشد. چپ بعد از فروپاشی شوروی سابق دچار بحران هویت است، همانطور که فقه حوزه ای بعد از آزمون ولایت مطلقه خمینی دچار این بحران هویتی است. ما از آغازین روز حیات خود بر این امر مهم بارها تأکید داشته و بدان افتخار میکنیم که خروج از بحران ولایت مطلقه آخوندیسم را از طریق مراجعه به آراء مردم میتوان پشت سرگذاشت. وبه خاطر همین ظرفیت دموکراتیک راه حل فوق، رژیم ولایت و حامیانش انواع تهمتها را نثار ما کرده اند، و دراین فرافکنی با متهم کردن اندیشه روشنگر و ضد ارتجاعی معلم شهید دکتر علی شریعتی، با پیروی از وزارت اطلاعات ولایت مطلقه آخوندیسم، به توتالیتاریسم و یا انحصار طلبی،در پی تخریب و سانسور او برآمده اند. آنها وقتی می بینند نسل سبز با تغذیه از حداقل آموزه های این اندیشه، به مقابله با آخوندیسم برخاسته اند، دچار خودکم بینی شده، و با حمله و اتهام به معلم شهید در کنار ولایت می ایستند. ردیه نویسی های باقر مومنی و میرفطروس و متهم کردن معلم شهید بر اساس سندهای ساواک، حکایت از عمق این خود کم بینی و عقده حقارت است. اینک نسل سبز با پیشکسوتی نسل انقلاب، در مقابله با ولایت مطلقه آخوندیسم، قادر است این رژیم را در یک انتخابات آزاد از صحنه حذف کند بدون اینکه احتیاج به دخالت نظامی دیگران داشته باشد. اما این رژیم ولایت مطلقه است که با سرکوبی مداوم و صدور تروریسم دولتی ، و تهدید اتمی جهان، درپی حمله خارجی به ایران است. اگر این حمله از سوی غرب صورت گیرد، مسئول اصلی آن رژیم ولایت مطلقه آخوندیسم خواهد بود. و در پایان یادآوری این پیام تاریخی و ایدئولوژیک سومین امام شهید حسین ابن علی(ع) ضروری است که اگر کسی مورد تجاوز و ظلم قرار گرفت و تقاضای حمایت کرد، هرکسی صدای او را شنید و به کمک او نشتافت مسلمان نیست. امروز مردم مسلمان ایران هم در مقابل گزمه های ولایت با حداقل امکانات و با گذشتن از جان و جیثیت خود مقاومت میکنند، آیا نباید وجدان جهانی از طریق سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی به این درخواست پاسخ دهند؟در پایان این اطلاعیه لازم است خوانندگان تلاشگر راه آزادی را به بخشی از غارتهای بیت المال توسط این رژیم مافیائی جلب کنیم. تا شک و شبهه از خیانت همه سازشکاران و معامله گران با این رژیم در عرصه ایرانی و خارجی آن روشن گردد. تا کسانیکه میخواهند استقلال ایران در تحت حاکمیت این مافیای قرون وسطی حفظ شود، چشمهای خود را بازکنند. و بدانند که استقلال هرملتی با برخورداری آنها از آزادی و عدالت و حاکمیت ملی تأمین میشود و نه با بمب اتم و کسترش تروریسم دولتی تحت نام صدور انقلاب و حمایت از مستضعفین.!! این گزارش شاهدی است از یک قلم اختلاس و چپاول ..حال در مدت 30 سال چه حیف و میلها و چپاولها شده است و توسط وابستگان این مافیا در کشورهای مختلف سرمایه گذاری شده .. باید منتظر روزی بود که پرونده آنان با حضور وکلای بین المللی در یک دادگاه ملی و منصفانه با حضور ناظرین بین المللی مطرح و رسیدگی شود. خوب ! خبر را كه دیدید. خیلی شفاف اعلام شده ایران سالانه 217 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز (معادن ، پتروشیمی ، مالیات و … رو حساب نكردیم) پول می گیرد

میلیارد دلار =238700 هزار میلیارد تومان …. یعنی روزانه حدودا 650 میلیارد تومان (دلار به قیمت 1100 تومان)217

یعنی با درآمد یك روز نفت و گاز كشور می توان بدون وام و منت كل مسكن مهر یعنی 31000 واحد 75 متری را از ابتدا با قیمت هر متر مربع 300000 تومان ساخت و تمام كرد و به رایگان به مردم داد!

یعنی با در آمد پنج روز ( صبح شنبه تا پایان چهار شنبه ) می توان یارانه نقدی كل كسانی كه ثبت نام كرده اند یعنی 72 میلیون و پانصد هزار نفر را واریز كردیعنی اینكه با درآمد یك روز و نیم كشور می توان ورزشگاهی ساخت كه لیاقت برگزاری المپیك لندن را داشته باشد

یعنی با در آمد یك روز می توان دو نیروگاه 450 تا 500 مگا واتی ساخت یعنی برابر بانیروگاه اتمی بوشهر كه قرار است 1100 مگا وات نیرو تولید كنخوب ! خبر را كه دیدید. خیلی شفاف اعلام شده ایران سالانه 217 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز (معادن ، پتروشیمی ، مالیات و … رو حساب نكردیم) پول می گیرد

217 میلیارد دلار =238700 هزار میلیارد تومان …. یعنی روزانه حدودا 650 میلیارد تومان (دلار به قیمت 1100 تومان)

یعنی با درآمد یك روز نفت و گاز كشور می توان بدون وام و منت كل مسكن مهر یعنی 31000 واحد 75 متری را از ابتدا با قیمت هر متر مربع 300000 تومان ساخت و تمام كرد و به رایگان به مردم داد!

یعنی با در آمد پنج روز ( صبح شنبه تا پایان چهار شنبه ) می توان یارانه نقدی كل كسانی كه ثبت نام كرده اند یعنی 72 میلیون و پانصد هزار نفر را واریز كردیعنی اینكه با درآمد یك روز و نیم كشور می توان ورزشگاهی ساخت كه لیاقت برگزاری المپیك لندن را داشته باشد

یعنی با در آمد یك روز می توان دو نیروگاه 450 تا 500 مگا واتی ساخت یعنی برابر بانیروگاه اتمی بوشهر كه قرار است 1100 مگا وات نیرو تولید كنیعنی با در آمد یك هفته مملكت می توان 104 هواپیمای ایرباس A320 نو خرید

با در آمد بیست روز كشور می توان 743150 تویوتا كرولا 2011 خرید و هرچی ماشین داغونه از سطح كشور جمع كرد وسرانه مصرف بنزین رو به 5-6 لیتر در 100 كیلومتر رسوندپس با حدود یكماه درآمد نفت و گاز میتوان نصف مشكلات سی ساله مملكت رو حل كرد… ببین با 12 ماه چه كارهایی میشه كرد!جدا” این پول ها كجاست؟ ..

 

پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین سرنگون باد رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی ولایت مطلقه آخوندیسم

نهضت تشیع علوی …. آبان ماه 1390 هجری قمری برابر با نوامبر 2011 .